Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van Werkxyz.nl gelden onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: Datgene wat van toepassing is op het gebruik van de website www.werkxyz.nl. We onderscheiden een gebruiker die gebruik maakt van de aangeboden diensten op de website en de Werkxyz.nl beheerder.

Artikel 2 Doel en kosten

 1. De website bestaat uit cv’s en vacatures. Tevens is er een deel informatief en achtergrondinformatie over solliciteren en de arbeidsmarkt.
 2. Het primaire gebruik van de website, waaronder cv’s, vacatures en de koppeling worden kosteloos aangeboden.

Artikel 3 Dienstverlening

Door het plaatsen van een vacature of een cv op de website wordt er door WerkXYZ niet actief bemiddeld. Wilt u wel gebruikmaken van bemiddeling en/of toegevoegde waardediensten, dan kunt u contact opnemen met info@werkxyz.nl.

Artikel 4 Linken op de website

Wanneer er verwijzingen zijn opgenomen op de website naar derden, is Werkxyz.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Gebruik

 1. De gebruiker gedraagt zich volgens de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Communicatie tussen de gebruikers vindt plaats op eigen rekening en risico, met inachtneming van de gebruikelijke normen en waarden en respect voor de medemens.
 3. WerkXYZ is niet verantwoordelijk voor het doorsturen van virussen via e-mail.
 4. De gebruiker maakt uitsluitend gebruik van de website of onderdelen daarvan zoals dit bedoeld is. (Persoonlijke) Gegevens worden slechts gebruikt voor het plaatsen van cv’s en vacatures, alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers. Dit alles in het kader van solliciteren en werven van personeel.
 5. De gebruiker zal zich houden aan gedrag waarbij andere gebruikers geen schade kunnen worden toegebracht. Het is hierbij dus niet toegestaan om:
 • Onjuiste informatie te plaatsen die bewust misleidend en/of onvolledig is.
 • Gegevens van andere gebruikers aan te passen, te verwijderen of onbruikbaar te maken.
 • Onterecht e-mails te verzenden, welke niet relevant zijn voor of betrekking hebben op het plaatsen van vacatures of solliciteren.
 • Gegevens te selecteren en te gebruiken van andere gebruikers voor andere doeleinden dan solliciteren en werving en selectie via Werkxyz.nl.
 • Het doen van reclame-uitingen zonder toestemming van Werkxyz.nl.
 • Politieke uitingen, discriminerende, bedreigende, aanstootgevende en / of kwetsbare uitlatingen te doen op deze website.
 • De werking van de website of het gebruik van andere gebruikers te verhinderen.

 Artikel 6 Privacy

De gegevens die op www.werkxyz.nl voor de gebruiker ter beschikking worden gesteld moeten vertrouwelijk worden behandeld. De gebruiker houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacy Verklaring. 

Artikel 7 Wet Gelijke Behandeling

 1. Wanneer een CV of vacature in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling zal de vacature worden verwijderd of tijdelijk inactief gezet worden. Werkxyz.nl zal de gebruiker hier per e-mail op attenderen.
 2. Gebruikers van Werkxyz.nl worden verzocht om het in lid 1 bedoelde uitingen per e-mail te melden online bij Werkxyz.nl. Deze zal achtereenvolgens actie ondernemen.

Artikel 8 Taal

Vacatureteksten en CV’s dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. Dit om in artikel 7 genoemde uitingen goed te kunnen controleren.

Artikel 9 Uitsluiting

CV’s of vacatures in strijd met de Algemene Voorwaarden of andere wijzen van misbruik worden onmiddellijk verwijderd. Wanneer Werkxyz.nl bedenkingen heeft bij de integriteit van een gebruiker wordt deze onmiddellijk verwijderd. Tevens zal geprobeerd worden de internetserviceprovider op de hoogte te stellen.

Artikel 10 Onderhoud/Storingen

Werkxyz.nl zorgt ervoor dat de website zo veel als mogelijk en ononderbroken kan worden gebruikt. Werkxyz.nl kan zonder voorafgaande bekendmaking de website tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Deze werkzaamheden zullen zo veel mogelijk in de daluren plaatsvinden. Werkxyz.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website.

Artikel 11 Wijziging dienstverlening

Werkxyz.nl mag wijzigingen aanbrengen die betrekking hebben op de toegang tot de diensten. Deze wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt aan de gebruikers.

Werkxyz.nl zal de gebruikers die hebben aangegeven gebruik te willen maken van nieuwsbrieven op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, behalve de delen met specifieke auteursrechten, berusten bij Werkxyz.nl. Het betreft hier bijvoorbeeld geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., tenzij anders is aangegeven.

Het is de gebruiker niet toegestaan teksten of delen van teksten van de website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Werkxyz.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, bij het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Werkxyz.nl.
 2. Informatie op de website kan enige tijd niet volledig of juist zijn en aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 Algemeen

Door het gebruik van de website www.werkxyz.nl gaat de gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in de Privacy Verklaring.

Artikel 15 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening van Werkxyz.nl kan met contact opnemen met info@werkxyz.nl

 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?